te koop / gezocht

There are no ads to show currently.
te koop / gezocht

There are no ads to show currently.

Platform & Promotie

Lessen & Optredens

Sound Connections is een platform en promotiewebsite voor musici en muziek-docenten met een niet-westers repertoire en een portal voor mensen die een musicus zoeken voor muzieklessen en/of optredens. Voor muziekles: zoek op instrument, stem, locatie en/of naam. Voor optreden: zoek op muziekstijl/genre en/of naam. Contacten voor muzieklessen en/of bookings, inclusief betalingen, lopen direct via de desbetreffende musicus. Sound Connections is een non-profit website. De focus ligt op (groot) Amsterdam.

Platform & Promotion

Lessons & Performances

Sound Connections is a platform and promotion website for musicians and music teachers with a non-western repertoire and a portal for people looking for a musician for music lessons and/or performances. For music lesson: search at instrument, voice, location and/or name. For performance: search at music style/genre and/or name. Contacts for music lessons and/or bookings, including payments, run directly through the relevant musician. Sound Connections is a non-profit website. The focus is on (large) Amsterdam.

Anass "Anass Habib" Habib
Anass
Anass "Anass Habib" Habib
Category:: Vocal/Zang
Instrument: Baritone
Soundcluster: MiddleEast/Orient/FarEast
Location: Buiten Amsterdam
Email     -     Website     -     Tel:          
Farida "Farida Merville" Waal
Farida
Farida "Farida Merville" Waal
Category:: Vocal/Zang
Instrument: Natural Voice
Soundcluster: Blues/Jazz/Soul
Location: Amsterdam West
Email     -     Website     -     Tel:
JC "Bulú" Viloria
JC
JC "Bulú" Viloria
Category:: Percussion
Instrument: Conga
Soundcluster: Latin/Caribbean/Reggae
Location: Buiten Amsterdam
Email     -     Website     -     Tel: 0627043164          
Hakan "Hakan Uyrum" Uyrum
Hakan
Hakan "Hakan Uyrum" Uyrum
Category:: Wind/Blaas
Instrument: Ney
Soundcluster: NearEast/NorthAfrica
Location: Amsterdam Nieuw West
Email     -     Website     -     Tel:    
Renadi "Renadi Santoso" Santoso
Renadi
Renadi "Renadi Santoso" Santoso
Category:: Percussion
Instrument: Gamelan
Soundcluster: MiddleEast/Orient/FarEast
Location: Amsterdam Oost
Email     -     Website     -     Tel:
Shahreen "Shahreen Khan" Khan
Shahreen
Shahreen "Shahreen Khan" Khan
Category:: Vocal/Zang
Instrument: Natural Voice
Soundcluster: WorldFusion/Modern
Location: Amsterdam Centrum
Email     -     Website     -     Tel:          
yusuf "zuluwannsago" nuweku
yusuf
yusuf "zuluwannsago" nuweku
Category:: Percussion
Instrument: Conga
Soundcluster: African
Location: Amsterdam Centrum
Email     -     Website     -     Tel:
Ryochi "Ikiruikiru" Ichinose
Ryochi
Ryochi "Ikiruikiru" Ichinose
Category:: Strings/Snaar
Instrument: Guitar/Electric
Soundcluster: Pop/Rock/Rnb
Location: Amsterdam Nieuw West
Email     -     Website     -     Tel:
Raj  "Baiseko (band)" Mohan
Raj
Raj "Baiseko (band)" Mohan
Category:: Vocal/Zang
Instrument: Natural Voice
Soundcluster: WorldFusion/Modern
Location: Amsterdam Centrum
Email     -     Website     -     Tel:
Marco Antonio "Marco el del barco" Sánchez Ramírez
Marco Antonio
Marco Antonio "Marco el del barco" Sánchez Ramírez
Category:: Vocal/Zang
Instrument: Natural Voice
Soundcluster: Latin/Caribbean/Reggae
Location: Amsterdam Oost
Email     -     Website     -     Tel:
Karamo "Karamo Sabally" Sabally
Karamo
Karamo "Karamo Sabally" Sabally
Category:: Percussion
Instrument: Djembe
Soundcluster: African
Location: Amsterdam Zuid
Email     -     Website     -     Tel: 0206624737
Lessons         Performance
M o r e   o n   l a p t o p ! ! !
Sign up         Login
Close window

Website Regels

Sound Connections is een non-profit website gericht op musici die zich grotendeels bezig houden met niet-westerse muziek en op dit gebied optredens verzorgen geven en muziekles geven. Dit uitgangspunt bepaalt wie wel en wie niet op de website een plaats kan krijgen.Toelating tot de website wordt uitsluitend beslist door het webmaster team. De Sound Connections website gaat uitsluitend over muziek en muziekinstrumenten en over niets anders. Teksten of afbeeldingen op de website over persoonlijke zaken of andere onderwerpen dan muziek zijn niet toegestaan. Het webmasterteam heeft het recht om zonder voorafgaand bericht teksten en/of afbeeldingen te verwijderen die niet voldoen aan het uitgangspunt van de website of niet passen in de sfeer en het doel van de website. Uitsluitend teksten in Engels of Nederlands zijn toegestaan. Teksten in andere talen dan Engels of Nederlands worden verwijderd, hierbij inbegrepen afbeeldingen met teksten in andere talen dan Engels of Nederlands. Een persoon/musicus die op de website mededelingen of afbeeldingen plaatst van politieke of religieuze aard of strekking wordt van de website verwijderd.

Alle contacten op het gebied van afspraken voor optredens of lessen met klanten, zaalhouders of leerlingen, evenals met betrekking tot het bepalen en ontvangen van de honorering dienen door de desbetreffende musicus zelf uitgevoerd te worden. De Sound Connections organisatie heeft hierin geen functie.

De advertentie kolom is uitsluitend bestemd voor het zoeken of te koop aanbieden van muziekinstrumenten. Andersoortige mededelingen of berichten zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

Website Rules
Sound Connections is a non-profit website aimed at musicians who are mostly engaged in non-Western music and give performances and lessons
in this field. This principle determines who can and who can not get a place on the website. Presence on the website is decided solely by the webmaster team. The Sound Connections website is only about music and musical instruments and nothing else. Texts or images on the website about personal matters or subjects other than music are not allowed. The webmaster team reserves the right to remove without notice texts and/or images that do not meet the premise of the website or do not fit into the atmosphere and the purpose of the website. Only texts in English or Dutch are allowed on the website. Texts in languages other than English or Dutch are removed, hereby included images with texts in languages other than English or Dutch. A person/musician who places messages, notices or images of political or religious nature or scope will be removed from the web site.

All contacts in the area of appointments for performances or lessons with customers, venue owners or students, as well as with regard to determining and receiving the remuneration will be conducted only by the respective musician itself. Sound Connections organization has no function herein.

The advertisement column is intended for the sale and offering for sale of musical instruments only. Other kinds of communications or messages are not allowed and will be removed.

Close window

Disclaimer

Sound Connections of de personen of organisaties die bij het Sound Connections project en/of de activiteiten betrokken zijn kunnen op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van verplichtingen van aan de website verbonden aanbieders van muzikale diensten of door afnemers van deze diensten, of voor schade veroorzaakt door optreden of gedrag van aan de website verbonden aanbieders in welke vorm of op welke wijze dan ook.

Deze website en alle inhoud zijn bedoeld om informatie te geven omtrent de activiteiten van Sound Connections, en over de website zelf. Alhoewel de informatie op deze site met zoveel mogelijk zorg is samengesteld kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of verplichtingen voortvloeien, niet voor het geheel van de website en niet voor een onderdeel ervan. De makers en de beheerders van de Sound Connections website kunnen op geen enkele wijze of grond aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, evenmin als voor storingen of mankementen van de website.

Disclaimer

Sound Connections or the persons or organizations affiliated or involved with the Sound Connections project or activities can not be held liable in any way for failure to fulfill obligations of to the website connected providers of musical services or by consumers or recipients of these services, or for damage caused by the act or conduct of with the website connected or associated providers in any form or by any means whatsoever.

This website and all contents are intended to provide information about the activities of Sound Connections, and on the website itself. Although the information on this website is composed with utmost care no obligations can be derived from it in any way and no rights what however rights can be claimed, not for the whole website and not a part of it. The creators and administrators of the Sound Connections website can not be held liable in any way or on any ground for the content, nor for faults or defects of the website.

Close window

Uitgangspunt

Amsterdam kent ruim meer dan honderd verschillende bevolkingsgroepen. Dit betekent niet alleen een enorme variëteit van muziekstromingen en een schat van melodieën, klankkleuren en ritmes, maar ook een groot reservoir van professionele en semi-professionele muzikale capaciteit en (potentieel) talent.

Doel

Doel van het Sound Connections initiatief is het beter bekend en beter bereikbaar maken van de grote muziekculturele diversiteit in Amsterdam. Niet alleen voor het publiek en zaalhouders, event organisaties en instellingen, maar ook voor beginnende en gevorderde amateurs, die muziekles willen in een bepaalde stijl of op een bepaald (niet-westers) instrument en dan liefst van een in de praktijk staande beroepsmusicus.

Sound Connections

De Sound Connections website is een presentatie medium waarmee musici met een overwegend niet-westers repertoire (kosteloos) de mogelijkheid krijgen zich te profileren, met een persoonlijke foto en instrument(en), aanduiding van style/genre, vermelding van repertoire en specialties, en een persoonlijke noot, link naar eigen website, you tube, vimeo etc en eigen bereiksgegevens als emailadres, mobile nummer.

Non-Profit

Sound Connections is een niet-commerciele, non-profit website. De gegevens van deelnemende musici worden op geen enkele wijze gebruikt voor commerciële doeleinden.

Starting Point

Amsterdam has well over a hundred different ethnic groups. This means not only a huge variety of musical genres and a wealth of melodies, timbres and rhythms, but also a large reservoir of professional and semi-professional musical ability and (potential) talent.

Purpose
The purpose of the Sound Connections initiative is to make better known and more easily accessible the major music cultural diversity in Amsterdam. Not only for audience and venue owners, event organizations and institutions, but also for beginners and advanced amateurs who want a particular style music class on a certain (non-western) instrument and preferably of a in daily practice standing professional musician.

Sound Connections

The Sound Connections website is a presentation medium that gives musicians with predominantly non-Western repertoire (free of charge) the opportunity to present themselves with a personal photo and instrument (s), indication of style or genre, stating repertoire and specialties and a personal note, link to own web site, you tube, vimeo etc and own range of data as email address, mobile number.

Non-Profit

Sound Connections is a non-commercial, non-profit website. The data from participating musicians are in no way used for commercial purposes.

Close window

Feel free to contact Sound Connections. We will mail you back asap!

Name:*
Email:*
Text:*
3+?=10*